De Grote Kerk vormt samen met de Goede Herderkerk en de Sionskerk de Het College van Diakenen Hervormde gemeente te Epe.
De diaconie is verdeeld over vier wijken. Iedere afzonderlijke kerk heeft een wijk onder zijn hoede, de wijkdiaconie, De Grote Kerk heeft 2 wijken.
Iedere wijkdiaconie stelt diakenen aan die vanuit de eigen kerk zitting hebben in het college van diakenen.

‘helpen waar geen (andere) helper meer is’.

Dit is in het algemeen waarvoor de diaconie staat: ogen en oren openhouden voor de sociale of maatschappelijke nood waarin iemand kan verkeren en waarvoor geen oplossing lijkt te zijn, ondanks de aanwezige voorzieningen op velerlei terrein.
Voorbeelden uit het verleden zijn er te over. Je kunt misschien zelfs stellen dat het sociale stelsel en de gezondheidszorg van nu te danken zijn aan de kerken, die uit naastenliefde huizen stichtten voor de opvang van armen, ouden van dagen, wezen, zwakke en zieke mensen.
Tegenwoordig is de sociale en maatschappelijke zorg beter geregeld. De overheid voorziet hierin, maar toch; er blijven kwetsbare mensen aan de rand van de samenleving die het zonder extra hulp niet redden.

De wijkdiaconie van de Grote Kerk wordt gevormd door diakenen en diaconaal werkers. Een diaken is ambtsdrager. Hij of zij wordt officieel bevestigd in een kerkdienst en legt een gelofte af. Een diaconaal werker voert taken uit op diaconaal gebied, maar is niet bevestigd en maakt geen deel uit van de kerkenraad.
De wijkdiaconie:
– is aanspreekpunt voor particuliere hulp- en steunvragen en legt deze neer bij het college,
– bezint zich op vormen van hulpverlening,
– is verantwoordelijk voor informatie over collectedoelen,
– is verantwoordelijk voor het innen van de collectegelden.
– voert acties om geld in te zamelen voor een per jaar vastgesteld doel in de ZWO*,
De diaconie kan in voorkomende situaties ook optreden als bemiddelaar of verwijzer naar andere instanties.
De diaconie verleent hulp zonder beperkingen op te leggen of onderscheid te maken op basis van
bijvoorbeeld afkomst, kleur, religie, geslacht of burgerlijke staat.

In het College van Diakenen Hervormde gemeente te Epe zijn de drie hervormde kerken vertegenwoordigd:
   •  de Goede Herderkerk
   •  de Sionskerk
   •  de Grote Kerk
Het bestuur van de gehele diaconie wordt gevormd door het college van diakenen. Dit college bestaat uit vertegenwoordigers van de afzonderlijke wijkdiaconieën van de drie kerken.
Het college verschaft de afzonderlijke wijkdiaconieën de middelen om hun ambt uit te oefenen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk. Het betreft twee verschillende rechtspersonen.
Het college van diakenen:
– behandelt hulpvragen en beslist daarover,
– bespreekt vormen van hulpverlening,
– stelt het collecterooster samen,
– organiseert activiteiten in het kader van het diaconale werk (voorbeeld: vakantieweek Nieuw Hydepark),
– lenigt nood bij voorkomende calamiteiten, rampen en andere onvoorziene noodsituaties.

Individuele hulpvragen komen op allerlei manieren bij de diaconie terecht. Door een vraag van de persoon in kwestie zelf bijvoorbeeld. Door een verzoek van anderen, door een signaal van een pastoraal medewerker, of een oproep van een instantie die zelf geen oplossing weet.
De diaconie kan dan een rol spelen. Denk aan het verlenen van financiële hulp bij het betalen van een hoge tandartsrekening, het aanschaffen van een nieuwe bril, of het kopen van voedsel.
Ook op immaterieel vlak probeert de diaconie daar waar nodig aandacht te geven door het bieden van een luisterend oor, door te verwijzen naar instanties die helpen bij psychische nood, activiteiten te organiseren tegen isolement of eenzaamheid.
De diaconie kan in voorkomende situaties ook optreden als bemiddelaar of verwijzer naar andere instanties.
De diaconie verleent hulp zonder beperkingen op te leggen of onderscheid te maken op basis van bijvoorbeeld afkomst, kleur, religie, geslacht of burgerlijke staat.

Hulp in breder verband
Het diaconale werk in de eigen omgeving betekent dat ook eigen activiteiten en plaatselijke initiatieven ondersteund worden. Denk bijvoorbeeld aan de steun voor de voedselbank, giften aan ideële stichtingen (als het Hospice, Present, Leergeld en Amnesty International), het organiseren van de diaconale vakantieweek, het houden van koffieochtenden, een paasattentie bezorgen bij mensen van 80 jaar en ouder en het mogelijk maken van activiteiten in samenwerking met anderen.
De diaconie heeft als taak in het werelddiaconaat: hulp bieden aan mensen en organisaties in een rampgebied, een oorlogsgebied, streken waar grote armoede heerst, of gebieden waar om een andere reden hulp dringend gewenst is.
Collectedoelen worden vaak aangedragen door Kerk in Actie, de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland, met 463 projecten in 49 landen.
Naast deze collectedoelen stelt een commissie jaarlijks de andere doelen vast waarvoor gedurende het jaar geld ingezameld wordt. Dit kunnen plaatselijke – , landelijke – en ook wereldlijke doelen zijn.
Iedere wijkdiaconie heeft een ZWO commissie. ZWO staat voor: zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking.
De wijkgebonden ZWO commissies vormen samen de gezamenlijke ZWO commissie. De gezamenlijke ZWO commissie kiest jaarlijks een doel waarvoor gedurende het jaar extra aandacht gevraagd wordt en extra geld ingezameld wordt. Dit doet ze in wijkverband of in gezamenlijk verband door het organiseren van activiteiten als bijvoorbeeld de verkoop van oliebollen tijdens plaatselijke evenementen, een gereedschappenmarkt, een bloemenmarkt, de verkoop van herfst- en kerststukken en andere initiatieven.
Voor iemand die eenzaam is en vraagt om wat afleiding, een bezoekje of een gesprek,
Voor iemand die hulp nodig heeft bijvoorbeeld bij het huishouden of het doen van een boodschap,
Voor (Oekraïense) vluchtelingen in onze gemeente om hen wegwijs te maken, en af en toe samen iets sociaals/ontspannends te ondernemen.

Heeft u wat tijd over, al is het maar af en toe een uurtje? Stichting Present is dringend op zoek naar mensen die dit soort hulp kunnen bieden.
Wilt u meer inlichtingen of zich opgeven? Neem dan telefonisch contact op met Arnolde Spierenburg 06 15379440 of stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..