18-04 The Passion in Epe

18-04 The Passion in Epe

Je bent van harte welkom om op donderdag 18 April in en rondom de Grote Kerk stil te staan bij het lijden van Jezus Christus. De Raad van Kerken zendt de EO-televisieuitzending van The Passion uit in de lees meer:

Koffiemoment woensdagmorgen

Koffiemoment woensdagmorgen

Twee - of drie keer per maand is op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur de kerk open voor een kop koffie, wat lekkers en een ontmoeting.U bent van harte welkom!In 2019 is het koffiemoment op de lees meer:

Impressie van de Goed Gesprek Brunch

Impressie van de Goed Gesprek Brunch

Het was buitengewoon brunchen in de Grote Kerk op zondagochtend 17 februari. Zo'n 120 tafelgenoten waren aangeschoven! Het zag er prachtig uit, het was heerlijk, er was levendig geroezemoes van alle gesprekken, lees meer:

 • 18-04 The Passion in Epe

  18-04 The Passion in Epe

  Je bent van harte welkom om op donderdag 18 April in en rondom de Grote Kerk stil te staan bij het...

 • Koffiemoment woensdagmorgen

  Koffiemoment woensdagmorgen

  Twee - of drie keer per maand is op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur de kerk open voor...

 • Impressie van de Goed Gesprek Brunch

  Impressie van de Goed Gesprek Brunch

  Het was buitengewoon brunchen in de Grote Kerk op zondagochtend 17 februari. Zo'n 120 tafelgenoten...

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en Lasten

  begroting
2017
rekening
2017
rekening
2016
 
baten      
       
Opbrengsten uit bezittingen  €             85.200  €           81.975  €            85.292 
Bijdragen gemeenteleden €           149.000  €         154.424  €          160.790 
Subsidies en overige bijdragen van derden €               2.000  €         164.213  €                 776 
Aandeel in opbrengst St Catharina Vicarie €                  225  €                229  €                 274 
Totaal baten  €           236.425  €         400.841  €           247.132
       
lasten      
       
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkster) €            134.550  €         143.768  €          127.544 
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €                8.850  €             7.340  €              9.829 
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €              10.600  €           10.668  €            10.381 
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving) €              46.600  €         208.790  €            79.101 
Lasten beheer, administratie, bankkosten en rente €                9.875  €             9.087  €              8.781 
Lasten overige eigendommen en inventarissen €              16.800  €           21.186  €            11.493 
Totaal lasten  €            227.275  €         400.839  €          247.129 
       
Resultaat (baten - lasten)  €                9.150  €                    2  €                     3 


Toelichting
Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.