Kerstkraam zaterdag 15 december

Kerstkraam zaterdag 15 december

Kerstkraam ZWO zaterdag 15 december van 10.30 tot 16.00 uur.Er zijn kerststukken, kerstbroden en diverse kerstartikelen te koop.De opbrengst is voor het ZWO project 'Hulp aan straatkinderen in Colombi lees meer:

Kerstnachtdienst 2018

Kerstnachtdienst 2018

Sfeervolle Kerstnachtdienst bij kaarslicht in Epe.Voor meer informatie zie deze poster: Poster Kerstnachtdienst lees meer:

ZWO-project 2018-2019

ZWO-project 2018-2019

Hulp aan straatkinderen in Medellin ColombiaDuizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín leven in krottenwijken. Stichting Straatkinderen Medellín organiseert allerlei activiteiten om te voorkomen lees meer:

 • Kerstkraam zaterdag 15 december

  Kerstkraam zaterdag 15 december

  Kerstkraam ZWO zaterdag 15 december van 10.30 tot 16.00 uur.Er zijn kerststukken, kerstbroden en...

 • Kerstnachtdienst 2018

  Kerstnachtdienst 2018

  Sfeervolle Kerstnachtdienst bij kaarslicht in Epe.Voor meer informatie zie deze poster: Poster...

 • ZWO-project 2018-2019

  ZWO-project 2018-2019

  Hulp aan straatkinderen in Medellin ColombiaDuizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín...

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en Lasten

  begroting
2017
rekening
2017
rekening
2016
 
baten      
       
Opbrengsten uit bezittingen  €             85.200  €           81.975  €            85.292 
Bijdragen gemeenteleden €           149.000  €         154.424  €          160.790 
Subsidies en overige bijdragen van derden €               2.000  €         164.213  €                 776 
Aandeel in opbrengst St Catharina Vicarie €                  225  €                229  €                 274 
Totaal baten  €           236.425  €         400.841  €           247.132
       
lasten      
       
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkster) €            134.550  €         143.768  €          127.544 
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €                8.850  €             7.340  €              9.829 
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €              10.600  €           10.668  €            10.381 
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving) €              46.600  €         208.790  €            79.101 
Lasten beheer, administratie, bankkosten en rente €                9.875  €             9.087  €              8.781 
Lasten overige eigendommen en inventarissen €              16.800  €           21.186  €            11.493 
Totaal lasten  €            227.275  €         400.839  €          247.129 
       
Resultaat (baten - lasten)  €                9.150  €                    2  €                     3 


Toelichting
Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.