Kerstkraam zaterdag 15 december

Kerstkraam zaterdag 15 december

Kerstkraam ZWO zaterdag 15 december van 10.30 tot 16.00 uur.Er zijn kerststukken, kerstbroden en diverse kerstartikelen te koop.De opbrengst is voor het ZWO project 'Hulp aan straatkinderen in Colombi lees meer:

Kerstnachtdienst 2018

Kerstnachtdienst 2018

Sfeervolle Kerstnachtdienst bij kaarslicht in Epe.Voor meer informatie zie deze poster: Poster Kerstnachtdienst lees meer:

ZWO-project 2018-2019

ZWO-project 2018-2019

Hulp aan straatkinderen in Medellin ColombiaDuizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín leven in krottenwijken. Stichting Straatkinderen Medellín organiseert allerlei activiteiten om te voorkomen lees meer:

 • Kerstkraam zaterdag 15 december

  Kerstkraam zaterdag 15 december

  Kerstkraam ZWO zaterdag 15 december van 10.30 tot 16.00 uur.Er zijn kerststukken, kerstbroden en...

 • Kerstnachtdienst 2018

  Kerstnachtdienst 2018

  Sfeervolle Kerstnachtdienst bij kaarslicht in Epe.Voor meer informatie zie deze poster: Poster...

 • ZWO-project 2018-2019

  ZWO-project 2018-2019

  Hulp aan straatkinderen in Medellin ColombiaDuizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín...

Kort verslag van activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
In dit verband wordt er door een actieve groep gemeenteleden jaarlijks een Pleinmarkt gehouden, waarvan de opbrengst voor een nader te bestemmen doel binnen de gemeente wordt bestemd.
Verder wordt het kerkgebouw steeds vaker ter beschikking gesteld van derden, voor bijvoorbeeld concerten, uitvoeringen of exposities.
In dit kader moet ook genoemd worden de openstelling van het kerkgebouw voor bezoekers/toeristen, op vier doordeweekse middagen in de periode van april t/m oktober.

Voorgenomen bestedingen
Met ingang van 1 februari 2016 is onze predikant met emeritaat gegaan. Deze vacature is per 5 februari 2017 weer ingevuld.
In 2015 is er een "voorziening pastoraat" gevormd voor het kunnen dekken van de te verwachten tekorten over de jaren 2019 t/m 2021. Onder de bestedingen pastoraat is een extra dotatie aan deze voorziening van € 6.915 begrepen waardoor deze nu ruimschoots toereikend is.

In de lasten kerkelijke gebouwen en lasten overige eigendommen is een extra dotatie van in totaal € 15.000 opgenomen voor de voorziening groot onderhoud.

In 2016 is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie toegekend van maximaal € 128.135 op grond van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (PIP plan 2017 - 2022). De subsidiabele kosten voor deze periode bedragen maximaal € 256.269. Het verschil wordt grotendeels gedekt door de te ontvangen bijdragen van de Gemeente Epe en de Stichting Vrienden Toren en Kerk.
In dit verslagjaar zijn de werkzaamheden gestart, de gemaakte kosten voor kerk en orgel bedroegen € 172.346. Hiervan is/wordt € 163.357 vergoed. Deze uitgaven en ontvangsten zijn in dit verslagjaar verantwoord onder lasten kerkelijke gebouwen en subsidies en overige bijdragen van derden.